Masz pytanie? Dzwoń: kom. 532 885 642 lub kom. 505 036 015
(godz. 9.00 - 17.00, oprócz niedziel)

Zapisz się do szkoły

Elektryk Szkoła Dla Dorosłych

Szkoła Partnerska Viessmann

 • A
 • A
 • A

  UMOWA O KSZTAŁCENIE

  Zawarta w dniu w Głogowie, pomiędzy:

  Centrum Edukacji Zawodowej z siedzibą w Głogowie,

  NIP 693-20-07-311, Regon 390983859, w dalszej części Umowy również jako: Szkoła,

  reprezentowanym przez Waldemara Ałdaś,

  zwanym dalej Organem Prowadzącym,

  a Panem/Panią:

  Imię (wymagane):

  Nazwisko (wymagane):

  Ulica, nr domu i mieszkania (wymagane):

  Kod pocztowy (wymagane):

  Miasto (wymagane):

  zwanym dalej Uczestnikiem, o następującej treści.


  1. Organ prowadzący, w ramach Szkoły Branżowej I stopnia „Elektroenergetyk” we Wrocławiu, przy współpracy z firmą Viessmann Polska sp. z o.o., kształcą w formie kwalifikacyjnych kursów zawodowych (KKZ), pod nazwą Szkoły Partnerskie Viessmann.
  2. Szkoły Partnerskie Viessmann realizują program nauczania zgodnie z przepisami prawa i wytycznymi Ministra Edukacji Narodowej.
  3. Umowę zawiera się na następujący kierunek kształcenia:
  › TECHNIK ELEKTRYK, symbol cyfrowy zawodu: 311303, realizowany na kursie kwalifikacji zawodowych:
  ELE.05. Eksploatacja maszyn, urządzeń i instalacji elektrycznych.
  Kurs ELE.05 rozpoczyna się: lipiec 2023., kończy: listopad 2023 r., egzaminy państwowe: sesja styczeń 2024 r.
  4. Wpisu na listę Uczestników kursów dokonuje Organ Prowadzący, po podpisaniu Umowy o kształcenia i dokonaniu opłaty wpisowej w kwocie 270 zł - dotyczy wyłącznie słuchaczy, którzy w Szkole Partnerskiej Viessmann nie realizowali kwalifikacji ELE.02.
  5. Każdy kurs (KKZ), kończy się egzaminem zawodowym państwowym. Opłata za organizację egzaminu zawodowego w danej kwalifikacji wynosi 200 zł.
  6. Terminy egzaminów państwowych, w danej sesji egzaminacyjnej, określa Centralna Komisja Egzaminacyjna.
  7. Informacja o płatnościach na poszczególnych kierunkach kształcenia, w zależności od wybranego wariantu opłat, znajduje się w Regulaminie Opłat, który stanowi załącznik nr 1 do niniejszej Umowy.
  8. Wybieram następujący wariant płatności (oznacz znakiem „x” wybrany wariant płatności):

  ELE.05 – Technik elektryk


  9. Podpisanie Umowy o kształcenie równoznaczne jest ze złożeniem podania o przyjęcie na wybrany kierunek kształcenia, w ramach: Branżowej Szkoły I stopnia „Elektroenergetyk”.
  10. W przypadku rezygnacji z nauki, wpłata wpisowego, o której mowa w ust. 4, nie podlega zwrotowi.
  11. W przypadku rezygnacji z nauki, wpłaty miesięcznego czesnego nie podlegają zwrotowi.
  12. W przypadku wybrania innego wariantu płatności i rezygnacji z nauki, zwrot nadpłaty realizowany jest zgodnie z Regulaminem opłat czesnego, który stanowi załącznik nr 1 do niniejszej umowy.
  13. W przypadku zalegania z opłatą czesnego sprawa przekazywana jest do windykacji.
  14. W przypadku gdy liczba Uczestników zmniejszy się poniżej 11 możliwe jest dołączenie grupy do oddziału w innym mieście.
  15. Zajęcia praktyczne mogą być realizowane w odległości do 150 km od miasta będącego oddziałem kształcenia.
  16. Uczestnik kursów ma prawo złożenia reklamacji, jeśli usługa edukacyjna nie została zrealizowana zgodnie z Umową.
  17. Warunki i procedury reklamacji zostały określone w Procedurze reklamacji, która stanowi załącznik nr 2 do niniejszej umowy.
  18. Uczestnik oświadcza, że nie posiada przeciwwskazań zdrowotnych do wykonywania zawodu tj.: wady wzroku nieskorygowane szkłami, brak widzenia obuocznego, niedosłuch w stopniu znacznym, zaburzenia układu nerwowego, choroby przewlekłe skóry, nadmierna potliwość rąk, zaburzenia równowagi, uzależnienia.
  19. Uczestnik oświadcza, że nie posiada przeciwskazań zdrowotnych do nauki i zobowiązany jest dostarczyć w tym celu stosowne zaświadczenie lekarskie.
  20. Za straty spowodowane np. uszkodzeniem lub kradzieżą na rzeczach i mieniu słuchacza, w tym także w pojazdach pozostawionych na parkingach, Szkoła nie odpowiada.
  21. Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych przez Centrum Edukacji Zawodowej prowadzące Branżową Szkołę I Stopnia Elektroenergetyk.
  22. Wiadomość email lub sms wysłana na dane przekazane przez słuchacza w kwestionariuszu osobowym są oficjalnym środkiem komunikacji i uznaje się, że korespondencja wysłana na te adresy została dostarczona prawidłowo.
  23. Szkoła nie ubezpiecza słuchacza od następstw nieszczęśliwych wypadków.
  24. Ewentualne spory wynikłe z realizacji umowy będą rozstrzygane przez Sąd Polubowny właściwy ze względu na siedzibę Organu prowadzącego. W przypadku, gdy wynikły spór nie będzie mógł zostać rozstrzygnięty przez Sąd Polubowny, sądem właściwym będzie sąd powszechny właściwy dla siedziby Organu prowadzącego.
  25. Integralną częścią niniejszej umowy jest Regulamin opłat czesnego, załącznik nr 1.
  26. Integralną częścią niniejszej umowy jest Procedura reklamacji, załącznik nr 2.
  27. Umowę sporządzono w 2 jednobrzmiących egzemplarzach po 1 dla każdej ze stron.
  28. Warunkiem zawarcia umowy i wejścia jej w życie jest wniesienie pierwszej opłaty za naukę (zgodnie z harmonogramem i wybranym wariantem płatności) w ciągu 14 dni od dnia elektronicznego podpisania umowy za pośrednictwem strony internetowej.

  Waldemar Ałdaś, Wiesław Zawadzki
  (Organ Prowadzący)

  Imię i nazwisko (wymagane):

  (Uczestnik)


  WPŁAT NALEŻY DOKONYWAĆ NA KONTO:

  Bank PKO BP

  56 1020 3017 0000 2302 0519 3869

  Dane odbiorcy: Branżowa Szkoła I Stopnia Elektroenergetyk

  W tytule przelewu: Nazwisko i imię Uczestnika, kierunek kształcenia i miasto (Mysłowice, Komorniki, Piaseczno, Wrocław, Gdańsk, Kraków, Koszalin).

  Adres e-mail (wymagane):

  Adres e-mail (wymagane):