Masz pytanie? Dzwoń: kom. 532 885 642 lub kom. 505 036 015
(godz. 9.00 - 17.00, pon.-piąt.)

Zapisz się do szkoły

Elektryk Szkoła Dla Dorosłych

Szkoła Partnerska Viessmann

 • A
 • A
 • A

REGULAMIN STRONY 

https://viessmann.plus/

§1

Definicje

 

Ilekroć w regulaminie mowa o:

 1. Szkole – należy przez to rozumieć Szkołę Branżową I stopnia „ELEKTROENERGETYK”, ul. H. Sienkiewicza 6 A, 53-652 Wrocław, wpisaną do Rejestru Szkół i Placówek Oświatowych pod numerem: 274961 o numerze numer REGON: 386438250 i której organ prowadzący to Centrum Edukacji Zawodowej s.c. Waldemar Ałdaś, Wiesław Zawadzki ul. Wiśniowa 26, 67-200 Głogów
  NIP: 693-200-73-11, REGON: 390983859.
 2. Kandydacie – należy przez to rozumieć każdą osobę fizyczną, która posiada pełną zdolność do dokonywania czynności prawnych.
 3. Kursie – należy przez to rozumieć kurs kwalifikacji zawodowych organizowany przez Szkołę na warunkach określonych we Wzorze Umowy o Kształcenie w terminach przez nią wskazanych.
 4. Umowy o Kształcenie – należy przez to rozumieć umowę o uczestnictwo w Kursie której wzorzec dostępny jest pod adresem https://viessmann.plus/umowa-2022-23/, a którego częścią jest procedura reklamacji dostępna pod adresem https://www.viessmann.edu.pl/reklamacja/ oraz regulamin opłat czesnego dostępny pod adresem https://viessmann.plus/dokumenty/REGULAMIN-OPLAT-CZESNEGO-Elektryk-i-TE.pdf.
 5. Wpisowym – należy przez to rozumieć część opłaty za uczestnictwo w Kursie.
 6. Umowie Rezerwacyjnej – należy przez to rozumieć umowę zawieraną na odległość z chwilą opłacenia Wpisowego pomiędzy Kandydatem, a Szkołą, która uprawnia Kandydata do zawarcia ze Szkołą Umowy o Kształcenie.
 7. Stronie Internetowej – należy przez to rozumieć serwis internetowy prowadzony i utrzymywany przez Szkołę pod adresem https://viessmann.edu.pl/
 8. Formularzu Kontaktowym – należy przez to rozumieć formularz dostępny na Stronie Internetowej który pozwala Kandydatom na wyrażenie zgody na otrzymywanie informacji o Kursie.
 9. Regulaminie – należy przez to rozumieć niniejszy dokument, który w szczególności określa warunki korzystania przez Kandydata ze Strony Internetowej oraz zawierania za jej pośrednictwem Umowy Rezerwacyjnej.
 10. Polityce Prywatności – należy przez to rozumieć dokument dostępny pod adresem https://www.viessmann.edu.pl/polityka-prywatnosci/ i stanowiący zbiór informacji dotyczących zasad oraz warunków na jakich funkcjonuje Strona Internetowa, a także pouczeń dotyczących postępowania z danymi osobowymi oraz wykonywania praw przez osoby których dane te dotyczą.
 11. Bramce Płatności – należy przez to rozumieć obsługę płatności bezgotówkowych zapewnianą przez podmioty wskazane w Polityce Prywatności.
 12. ustawie o prawach konsumenta – należy przez to rozumieć ustawę z dnia 30 maja 2014 r.
  o prawach konsumenta (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 683 z późn. zm.).
 13. ustawie o świadczeniu usług drogą elektroniczną – należy przez to rozumieć ustawę z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1219 z późn. zm.).
 14. prawie oświatowym – należy przez to rozumieć ustawę z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1082 z późn. zm.).
 15. kc lub kodeksie cywilnym – należy przez to rozumieć ustawę z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 1025 z późn. zm.).
 16. RODO – należy przez to rozumieć rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. U. UE. L. z 2016 r. Nr 119, str. 1 z późn. zm.).

 

§2

Szkoła

 1. Stronę Internetową prowadzi Szkoła.
 2. Szkoła prowadzi działalność na zasadach określonych w art. 14 prawa oświatowego.
 3. Potwierdzenie poprawności danych Szkoły można uzyskać w Rejestrze Szkół i Placówek Oświatowych udostępnianym pod adresem https://rspo.gov.pl/.
 4. Numer rachunku bankowego Szkoły to: 60 1020 3017 0000 2602 0519 3844

§3

Regulamin

 1. Regulamin określa zasady i warunki świadczenia usług w rozumieniu ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną oraz zawierania i wykonywania Umów Rezerwacyjnych za pośrednictwem
  i z wykorzystaniem Strony Internetowej.
 2. Integralną częścią Regulaminu są:
  1. Polityka Prywatności;
  2. Umowa o Kształcenie.
 3. Regulamin wiąże wszystkich Kandydatów korzystających ze Strony Internetowej.
 4. Regulamin dostępny jest na Stronie Internetowej i może być przez Kandydata w każdym czasie odczytany, pobrany, a jego treść utrwalona w szczególności poprzez jego wydrukowanie lub zapisanie na nośniku.
 5. Regulamin obowiązuje od dnia jego publikacji na Stronie Internetowej.
 6. Zmiany Regulaminu obowiązują od dnia ich publikacji na Stronie Internetowej, chyba że Regulamin stanowi inaczej.
 7. Do Umów Rezerwacyjnych zawartych w czasie, w którym nastąpiła zmiana Regulaminu, stosuje się Regulamin w brzmieniu z dnia uiszczenia Wpisowego przez Kandydata.

 

§4

Wymogi techniczne

 1. Usługi na Stronie Internetowej świadczone są dwadzieścia cztery (24) godziny na dobę i przez siedem (7) dni w tygodniu.
 2. Usługi i czynności na Stronie Internetowej które świadczone są tylko w określonych dniach
  i godzinach może określać Regulamin.
 3. W celu skorzystania ze Strony Internetowej Kandydat musi posługiwać się systemem teleinformatycznym spełniającym następujące, minimalne wymogi techniczne:
  1. komputer lub urządzenie mobilne (urządzenie końcowe);
  2. dostęp do Internetu;
  3. dostęp do poczty elektronicznej (e-mail);
  4. przeglądarka internetowa (Szkoła dołoży najwyższych starań, aby Sklep Internetowy był prawidłowo obsługiwany przez przeglądarki Microsoft Internet Edge, Mozzila Firefox, Google Chrome, Opera oraz Apple Safari);
 4. Korzystając z usług świadczonych drogą elektroniczną Kandydat powinien stosować środki techniczne (programy antywirusowe, zapory sieciowe) w celu zminimalizowania ryzyka wystąpienia zagrożeń związanych z korzystaniem z sieci Internet (np.: szkodliwe/złośliwe oprogramowanie).
 5. Szkoła dołoży należytej staranności, aby zapewnić nieprzerwane funkcjonowanie
  Strony Internetowej z wyłączeniem działania siły wyższej, bezprawnego działania osób trzecich mającego na celu zniszczenie lub zakłócenie działania systemu teleinformatycznego oraz nieprawidłowego lub niedającego się przewidzieć działania przeglądarek internetowych (błędy, aktualizacje, nieobsługiwane funkcjonalności).

 

§5

Komunikacja

 1. W Dni Robocze w godzinach od 9:00 do 19:00 Kandydat może porozumieć się ze Szkołą za pomocą środków komunikowania się na odległość:
  1. e-mail: rekrutacja@viessmann.edu.pl
  2. telefon: 532 885 642
 2. Podstawową formą komunikacji stron, a w tym formą właściwą do składania wszelkich oświadczeń oraz dokonywania uzgodnień będzie korespondencja elektroniczna (e-mail).
 3. Kandydat w kontaktach ze Szkołą powinien wykorzystywać adres e-mail wskazany przez siebie w Formularzu Kontaktowym.
 4. Koszty korzystania ze środków komunikowania się Kandydata ze Szkołą na odległość w celu zawarcia Umowy Rezerwacyjnej odpowiadają zwykle stosowanym i są uzależnione od cennika operatora. 

 

§6

Strona Internetowa

 1. Korzystanie ze Strony Internetowej przez Kandydata oznacza każde jego zapoznanie się ze treściami opublikowanymi przez Szkołę.
 2. Korzystanie ze Strony Internetowej przez Kandydata powinno odbywać się w sposób:
  1. zgodny z prawem;
  2. zgodny z dobrymi obyczajami;
  3. zgodny z Regulaminem;
  4. niezakłócający jego funkcjonowania;
  5. nieuciążliwy dla innych Kandydatów i Szkoły.

 

§7

Wpisowe

 1. Szkoła przedstawi Kandydatowi warunki odbycia Kursu za pośrednictwem wiadomości przesłanych Kandydatowi, który zgłosił takie zainteresowanie wprowadzając swoje dane do Formularza Kontaktowego.
 2. Kandydat, który chce uczestniczyć w Kursie musi zapłacić Wpisowe za pośrednictwem Bramki Płatności udostępnionej mu przez Szkołę.
 3. Uiszczając Wpisowe Kandydat:
  1. akceptuje treść Regulaminu;
  2. akceptuje przedstawione mu warunki odbycia Kursu;
  3. potwierdza, że chce zawrzeć Umowę o Kształcenie wedle przedstawionego mu wzorca;
  4. wskazuje adres e-mail, przy użyciu którego będzie prowadzona korespondencja;

 

§8

Umowa Rezerwacyjna

 1. Umowę Rezerwacyjną uważa się za zawartą, jeżeli w odpowiedzi na uiszczenie Wpisowego Szkoła prześle Kandydatowi potwierdzenie jego zapłaty.
 2. Potwierdzenie opłacenia Wpisowego przez Szkołę może być wygenerowane w sposób automatyczny.
 3. Po potwierdzeniu opłacenia Wpisowego Szkoła przystępuje do zawarcia Umowy o Kształcenie, a także do dostarczania Kandydatowi bieżących informacji o Kursie, chyba że Kandydat odstąpi od Umowy Rezerwacyjnej.
 4. Umowa Rezerwacyjna zawarta zostanie w języku polskim.
 5. Prawem właściwym dla zawartej Umowy Rezerwacyjnej będzie prawo polskie.

 

§9

Odstąpienie i zwrot Wpisowego

 1. Kandydat może odstąpić od Umowy Rezerwacyjnej, jeżeli uprawnienie takie wynika z przepisów kodeksu cywilnego lub innych ustaw.
 2. Szkoła poucza Kandydata, że Umowa Rezerwacyjna jest umową zawartą na odległość i dlatego Kandydat może w terminie 14 dni odstąpić od niej bez podawania przyczyny i bez ponoszenia kosztów.
 3. Odstąpienie od Umowy Rezerwacyjnej następuje poprzez złożenie przez Kandydata oświadczenia o odstąpieniu. Szkoła udostępni na Stronie Internetowej wzorzec oświadczenia o odstąpieniu od Umowy Rezerwacyjnej, a na żądanie Kandydata dostarczy mu go za pośrednictwem poczty elektronicznej. Kandydat nie jest zobowiązany skorzystać ze wzorca oświadczenia o odstąpieniu od Umowy Rezerwacyjnej.
 4. Termin na złożenie oświadczenia o odstąpieniu przez Kandydata liczony jest od potwierdzenia zapaty Wpisowego przez Szkołę.
 5. Do zachowania terminu na odstąpienie od Umowy Rezerwacyjnej przez Kandydata wystarczającym jest nadanie oświadczenia przed upływem terminu na złożenie oświadczenia
  o odstąpieniu. Złożenie oświadczenia o odstąpieniu na pośrednictwem poczty elektronicznej jest skuteczne przy spełnieniu warunków określonych w art. 61 §2 kc.
 6. W każdym przypadku Szkoła niezwłocznie potwierdzi Kandydatowi otrzymanie jego oświadczenia o odstąpieniu od Umowy Rezerwacyjnej.
 7. Odstąpienie od Umowy Rezerwacyjnej przez Kandydata nie wymaga przedstawienia uzasadnienia dla tej czynności prawnej.
 8. Odstąpienie od Umowy Rezerwacyjnej przez Kandydata skutkuje:
  1. uznaniem Umowy Rezerwacyjnej za niezawartą (rezygnacja z uczestnictwa w Kursie);
  2. powstaniem obowiązku Szkoły do zwrotu wszystkich otrzymanych płatności, niezwłocznie a w każdym przypadku nie później niż w terminie czternastu (14) dni od dnia otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od Umowy Rezerwacyjnej przez Kandydata. Zwrot płatności nastąpi w sposób analogiczny do tego w jaki zostały one przez Kandydata wniesione, chyba że ten zgodzi się na inny sposób zwrotu świadczenia, który nie będzie skutkował jakimikolwiek kosztami.
 9. Po wygaśnięciu prawa do odstąpienia od Umowy Rezerwacyjnej Wpisowe nie podlega zwrotowi za wyjątkiem przypadków określonych w art. 117 ust. 11 prawa oświatowego.

 

§10

Reklamacje

 1. Kandydat może składać reklamację:
  1. za pośrednictwem poczty tradycyjnej – na adres: ul. Wiśniowa 26, 67-200 Głogów;
  2. za pośrednictwem poczty elektronicznej – na adres: rekrutacja@viessmann.edu.pl;
 2. Reklamacja powinna zawierać:
  1. dane identyfikujące Kandydata;
  2. dane identyfikujące Umowę Rezerwacyjną lub potwierdzenie przelewu Wpisowego;
  3. zwięzłe określenie przedmiotu reklamacji;
  4. zwięzłe określenie oczekiwań Kandydata co do sposobu załatwienia reklamacji przez Szkołę;
  5. inne informacje które Kandydat uzna za przydatne przy rozpoznawaniu
   jego reklamacji przez Szkołę.
 3. Kandydat zobowiązany jest współdziałać ze Szkołą w celu umożliwienia mu sprawnego rozpoznania reklamacji.
 4. Szkoła rozpoznaje reklamacje w następujących terminach:
  1. jeżeli reklamacja jest oczywiście uzasadniona – niezwłocznie;
  2. jeżeli reklamacja wymaga zwykłych czynności związanych z ustalaniem stanu faktycznego – do siedmiu (7) Dni Roboczych;
  3. jeżeli reklamacja wymaga znacznych nakładów czasu i pracy związanych z ustalaniem stanu faktycznego – do dziewięciu (9) Dni Roboczych;
  4. w każdym przypadku – nie więcej niż czternaście (14) dni.
 5. Brak odpowiedzi Szkole na reklamację Kandydata poczytuje się za uznanie jej
  w całości za zasadną
 6. Po otrzymaniu reklamacji Szkoła:
  1. niezwłocznie przystąpi do rozpatrywania reklamacji;
  2. zwróci się do Kandydata o dalsze informacje i wyjaśnienia, jeżeli będzie to konieczne dla prawidłowego rozpoznania reklamacji.
 7. Na podstawie ustalonego przez siebie stanu faktycznego Szkoła może:
  1. uwzględnić reklamację w całości i spełnić świadczenie, którego żąda Kandydat lub świadczenie ekwiwalentne, na które Kandydat wyraził zgodę;
  2. uwzględnić reklamację w części i częściowo spełnić świadczenie, którego żąda Kandydat wskazując jednocześnie na przyczyny i podstawy dla których nie mógł uwzględnić reklamacji w całości;
  3. nie uwzględnić reklamacji wskazując przyczyny i podstawy dla których nie mógł uwzględnić reklamacji w całości ani w części;
  4. wystąpić do Kandydata z propozycją zawarcia ugody, jeżeli okoliczności sprawy nasuwają istotne wątpliwości co do zasadności stanowisk obydwóch stron.
 8. Rozstrzygając o zasadności reklamacji Szkoła przedstawia Kandydatowi swoje stanowisko wraz z uzasadnieniem na piśmie lub za pośrednictwem poczty elektronicznej.
 9. Uznając reklamację za zasadną w całości lub w części Szkoła poinformuje Kandydata o przewidywanym terminie załatwienia sprawy.
 10. W przypadku sporu z Szkołą Kandydat może zwrócić się o mediację lub pomoc prawną w szczególności do:
  1. Rzecznika Praw Konsumentów w trybie określonym ustawą z dnia 16 lutego 2007 r.
   o ochronie konkurencji i konsumentów. (t.j. Dz. U. z 2015 r. poz. 184).
  2. Inspekcji Handlowej w trybie określonym ustawą z dnia 15 grudnia 2000 r. o Inspekcji Handlowej. (t.j. Dz. U. z 2014 r. poz. 148 z późn. zm.).
  3. Organizacji konsumenckich takich jak Federacja Konsumentów (http://www.federacja-konsumentow.org.pl/) lub Europejskie Centrum Konsumenckie (https://konsument.gov.pl/).
 11. Przed wytoczeniem powództwa Kandydat może skorzystać także z:
  1. postępowania pojednawczego określonego w art. 184 kpc i dalsze składając wniosek we właściwym miejscowo i rzeczowo sądzie powszechnym;
  2. z platformy internetowego rozstrzygania sporów (ODR) prowadzonej przez Komisję Europejską (https://ec.europa.eu/consumers/odr/).
 12. Więcej informacji o pozasądowych sposobach dochodzenia roszczeń, a także o przysługujących mu prawach Kandydat może uzyskać pod adresem https://polubowne.uokik.gov.pl/.

§11

Dane osobowe

 1. Szkoła przetwarza następujące dane Kandydata:
  1. imię;
  2. nazwisko;
  3. PESEL;
  4. adres zamieszkania;
  5. adres e-mail;
  6. numer telefonu.
 2. Szkoła przetwarza dane osobowe Kandydata w następujących celach: zawarcia Umowy Rezerwacyjnej, zawarcia Umowy o Kształcenie, obsługi płatności Wpisowego lub rozpoznania reklamacji.
 3. Szkoła przekazuje dane osobowe Kandydata do Bramki Płatności
  1. w związku ze świadczeniem przez Bramki Płatności na rzecz Szkole usługi udostępnienia infrastruktury do obsługi płatności przez Internet (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. f) Rozporządzenia),
  2. w związku z obsługą i rozliczaniem przez Bramkę Płatności płatności dokonywanych przez Kandydatów przez Internet przy użyciu instrumentów płatniczych (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. f) Rozporządzenia),
  3. w celu weryfikacji przez Bramkę Płatności należytego wykonania umów zawartych ze Szkołą, w szczególności zapewnienia ochrony interesów płatników w związku ze składanymi przez nich reklamacjami (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. f) Rozporządzenia).
 4. Szkoła informuje w trybie art. 13 RODO, że:
  1. administratorem danych osobowych Kandydata jest Szkoła,
  2. w sprawach z zakresu ochrony danych osobowych Kandydat może skontaktować się ze Szkołą z wykorzystaniem danych kontaktowych wskazanych w regulaminie,
  3. dane osobowe Kandydata będą przetwarzane w celu realizacji Umowy Rezerwacyjnej, Umowy o Kształcenie, a także rozpoznania reklamacji,
  4. dane osobowe Kandydata będą przetwarzane przez okres niezbędny do wykonania Umowy Rezerwacyjnej, Umowy o Kształcenie, a także do rozpoznania ewentualnych roszczeń Kandydata. W każdym przypadku nie dłużej niż 6 lat,
  5. dane osobowe Kandydata nie podlegają decyzjom, które się opierają wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu, w tym profilowaniu, w rozumieniu art. 22 RODO,
  6. podstawą prawną przetwarzania danych osobowych Kandydata przez Szkołę jest art.6 ust.1 lit.b RODO,
  7. odbiorcami danych Kandydata będą wyłącznie wskazane w Polityce Prywatności podmioty, które na podstawie zawartych umów przetwarzają dane osobowe w imieniu Szkole jako Administratora w celu obsługi płatności lub dostawy Produktu,
  8. Kandydat ma prawo dostępu do treści swoich danych oraz możliwości ich poprawiania, sprostowania, złożenia żądania o ograniczenie ich przetwarzania oraz o przeniesienie swoich danych, a także – w przypadkach przewidzianych prawem – prawo do żądania usunięcia danych i prawo do wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania,
  9. Kandydat ma prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego w przypadku, gdy przetwarzanie danych odbywa się z naruszeniem przepisów RODO tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.
 5. Podanie danych osobowych przez Kandydata przy jest warunkiem zawarcia Umowy Rezerwacyjnej i Umowy o Kształcenie, a także rozpoznania reklamacji. Konsekwencją niepodania danych osobowych przez Kandydata jest brak możliwości zawarcia powyższych umów lub rozpoznania reklamacji.
 6. W przypadku przekazania danych osobowych Kandydata do Bramki Płatności w związku z obsługą
  i rozliczaniem płatności dokonywanych przez niego na rzecz Szkoły przez Internet przy użyciu instrumentów płatniczych, podanie danych jest wymagane w celu realizacji płatności i przekazania potwierdzenia jej dokonania przez Bramkę Płatności na rzecz Szkole. W przypadku przekazania danych osobowych Kandydata do Bramki Płatności w celu weryfikacji przez Bramkę Płatności należytego wykonania umów zawartych ze Szkołą, w szczególności zapewnienia ochrony interesów płatników w związku ze składanymi przez nich reklamacjami podanie tych danych jest wymagane w celu umożliwienia realizacji umowy zawartej pomiędzy Szkołą a Bramką Płatności.

 

§12

Postanowienia końcowe

 1. W zakresie nieuregulowanym w Regulaminie zastosowanie mają:
  1. kodeks cywilny;
  2. Umowa o Kształcenie
  3. prawo oświatowe
  4. ustawa o prawach konsumenta;
  5. inne, powszechnie obowiązuje akty prawne;
  6. Polityka Prywatności.

Kontakt

Zapraszamy do kontaktu.

kom. 532 885 642
(pon. – pt. w godz. od 9.00 do 17.00)
kom. 505 036 015 
(pon. – pt. w godz. od 9.00 do 17.00)

e-mail: info@viessmann.plus

Odziały szkoły

 • Wrocław
 • Mysłowice
 • Piaseczno
 • Komorniki (k. Poznania)
 • Kraków
 • Gdańsk
 • Koszalin